İmar

İmar planı , imar uygulaması yapılacak yer hakkında detaylı bilgiler veren bir plan/haritadır.

3194 sayılı imar kanununda bahsi geçen bu plan , nüfusu 10.000 ü geçmiş yerleşim birimlerinde yapılması zorunlu olan ve yapılırken de ciddi istatislik raporları oluşturan bir çalışmadır. Plan sonucunda , imar uygulaması , adalar , yoğunluk düzeyleri ve yollar gibi çok önemli bilgiler ortaya çıkar. 

Nüfus eğer 10.000 altında ise bunun yapılması belediyeye kalmıştır.

İMAR PLANLARI :

İmar Plan Çeşitleri Nelerdir ?

Planlar , hiyerarşik sıraya göre :

Mekansal Strateji Planı ,

Çevre Düzeni Planı ,

Nazım İmar Planı , 

Uygulama İmar Planından oluşur. 

Mekansal Strateji Planları ülke düzeyinde , 1/ 250.000 - 1/ 500.000 ve ya daha büyük ölçekli haritalar üzerinde , Çevre İmar Planları 1/ 50.000 - 1/ 100.000 ölçekli olup en az il veya havzayı kapsayacak şekilde , Nazım İmar Planları genellikle 1/ 50.000 - 1/ 25.000 ölçekli olup Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyesi yapar.  Uygulama İmar Planı ise ilçe belediyesi tarafından yapılarak Büyükşehir meclisinin onayına gönderilir. Uygulama imar planları 1/ 1000 ölçeklidir.

Nazım İmar Planı Nedir ?

Varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarını gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan ve genelde 1/25.000 ölçekli planlardır.

Kentin gelecekte nasıl şekilleneceğini gösteren plandır diyebiliriz.

Uygulama İmar Planı Nedir ?

Tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren 1/1000 ölçekli plandır.

Mevzi İmar Planı Nedir ? 

Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, bu Yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planıdır.

Revizyon İmar Planı Nedir ?

Her tür ve ölçekteki planın ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı veya sorun yarattığı durumlar ile üst ölçek plan kararlarına uygunluğun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi sonucu elde edilen plandır.