Halihazır Harita - Deformasyon - Röleve

HALİHAZIR HARİTA

            Halihazır, kelime olarak içinde bulunulan durum demektir. Halihazır Harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir.

            Halihazır Harita'da nirengi, poligon noktaları, RS noktaları, binalar, binaların kat adedi, kaldırımlar, yollar, sokaklar, dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel numaraları ve sınırları vb. çalışılan alanda bulunan herşer gösterilir. Halihazır Haritalar, " 1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planların Yapımına ait Yönetmelik " esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak yapılır.

            Kısaca tanımlamak gerekirse, belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin proje planlaması, tasarımı, uygulaması ve işletmesi, imar planı ve yukarıda belirtilen diğer projelerin gerçekleşmesi amacıyla Belediyelerce veya İller Bankasınca yaptırılan büyük ölçekli haritalar Halihazır Harita olarak adlandırılır.

            İmar Planı sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak olan konut veya işyeri yapılarının ruhsat alabilmesi için Mevzi İmar Planı'nın dolayısıyla da Halihazır Haritası'nın hazırlatılması gerekmektedir.

            GES ( Güneş Enerji sistemleri), RES (Rüzgar Enerji Sistemleri), HES işlemleri, kamulaştırma, imar planı, plansız alanlarda yapılaşma ve bir çok iş kolu için öncelikle olmazsa olmaz altlık haritalardır.

DEFORMASYON

            Bilindiği gibi yeryüzü noktaları devamlı olarak yatay ve düşey yöndeki değişmelerin etkisi altındadırlar. Bu değişmeler üzerinde genellikle durulmaz. Deformasyon ölçmeleri ancak toplum için büyük tehlikeler yaratabilecek ve maddî zararların doğmasına sebep olabilecek baraj, tünel, köprü, büyük binalar gibi suni yapılarla toprak kaymasının söz konusu olduğu yerlerde uygulanır. Büyük yüklerin, sarsıntıların etkisi altında kalan veyahut da sağlam zemin üzerinde bulunmayan yapılar devamlı olarak değişmeye uğrarlar. Bu değişmeler :

            a) Yapının içinde veya dışında yapı malzemesi gibi etkenlerin sebep oldukları değişmeler (örneğin; bölgesel çatlamalar, bel verme ve eğilmeler gibi),

            b) Yatay ve düşey yöndeki konum değişmesi; Diye iki grupta toplanabilirler.

            Bu değişmeler fiziksel, jeodezik, veya fotoğrametrik yöntemler yardımı ile saptanırlar.

            Birinci grupta sıralanan değişmeler genelikle harita mühendisinin görevleri dışında kalır ve yapı inşa halinde iken alâkalı branşın mühendisleri tarafından belirli yerlere koydurulan alet ve işaretler yardımı ile fiziksel ölçme yöntemine göre saptanırlar. Ölçme mühendisliğinin görev alanı içine giren genellikle ikinci kısımda belirtilen yatay ve düşey yöndeki konum değişmelerinin saptanmasıdır.

RÖLEVE

            Röleve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık tarihi açısından değerlendirilmesi ve restorasyon projeleri hazırlanabilmesi için binanın iç ve dış mimarisine, özgün dekorasyonuna ve taşıyıcı sistemi ile yapı malzemelerine ait mevcut durumunun ölçekli çizimlerle anlatımıdır.

            Rölöveler yapıyı ve konstrüksüyonu tam olarak anlatacak şekilde plan, kesit ve görünüşleri kapsamalıdır. Yapıya ait iç ve dış fotoğraflar, çekildikleri yer ve yönleri plan üzerine işaretlenir. Rölövelerde malzeme türleri ve mimari bileşenlerin korunma durumları açıklamalarla belirtilir. Bezemelerle ilgili fotoğraf ve ayrıntılı çizimler dosyada yer alır.

            Kesin projesi bulunmayıp sözleşme ve eki şartnameler gereğince tiplere ve tanımlara göre yapılması zorunlu bulunan düzeltme, imalat, tesisat, inşaat’a ait şekil, kroki ve her türlü ölçümlerdir.